Stamposja

EOS Matrix DOOEL

Aminta III No. 1
Shkup 1000
Maqedoni

Telefoni: +389 2 3200400
Faksi: +389 2 3200334

Drejtoresha menaxhuese
Katerina Bosevska

Regjistri tregtar
5754704

Pavarësisht çdo përpjekjeje për të siguruar saktësinë dhe përditësimin që ndodhet në këtë faqe interneti, EOS Matrix DOOEL dhe partnerët e tij nuk garantojnë korrektësinë, saktësinë dhe konveniencën e asnjë informacioni. Në asnjë lloj rrethane, EOS Matrix DOOEL ose partnerët e tij nuk do të jenë përgjegjës për dëmet apo pasojat e drejtpërdrejta, të tërthorta ose të veçanta nga përdorimi ose besimi i informacionit që ndodhet në këtë faqe interneti. Të gjitha të dhënat e përpunuara nga URL EOS Matrix DOOEL bëhen në një mjedis të sigurt. Të dhënat përpunohen me qëllimin ekskluziv të ofrimit të përgjigjeve ndaj pyetjeve tuaja dhe nuk do t’u jepen palëve të tjera e nuk do të përdoren për qëllime të tjera.

Politika e privatësisë së faqes në internet